อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
31050
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month289
LastMonth Last Month417
ThisYear This Year289
LastYear Last Year4,910

 

รายวิชาที่สอน

1633101 การค้นคืนสารสนเทศ
(Information retieval)

คำอธิบายรายวิชา
แนว คิด  และความสำคัญของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  เทคโนโลยีในการค้นคืนสารสนเทศ  องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ  กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ  กลยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ  ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในแบบ ต่าง ๆ


1633107 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
(Database Management for information work)

คำอธิบายรายวิชา
ความ หมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสารสนเทศและงาน บรรณารักษ์


1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
ในงานสารสนเทศ
(Web Design and Development
in Information Work)

คำอธิบายรายวิชา
การออก แบบโครงสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  การใช้เครื่องมือ  การออกแบบเว็บเพจของสถาบันบริการสารสนเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์  เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ  การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการใช้ภาพประกอบเว็บเพจ  การสร้างงานกราฟิกเพื่อใช้ในเว็บเพจ  การเชื่อมโยงและการส่งเว็บเพจสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต


1633115 โปรแกรมประยุกต์
กับงานสารสนเทศ
(Application software
for information work)

คำอธิบายรายวิชา
โปรแกรม ประยุกต์ที่ใช้กับงานสารสนเทศ  โครงสร้างโปรแกรม  และการเลือกโปรแกรมประยุกต์  การวิเคราะห์ระบบงานเพื่อนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้าง สรรค์  การประเมินผล  ฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สำคัญในงานสารสนเทศ