Statistics Statistics
19654
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month137
LastMonth Last Month173
ThisYear This Year1,439
LastYear Last Year1,320

 

รายวิชาชีววิทยา 1 (4031101)
               คำอธิบายรายวิชา
               หลักการทางชีววิทยา สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจำแนกประเภท และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

รายวิชาชีววิทยา 2 (4031102)
               คำอธิบายรายวิชา
               เมแทบอลิซึม  การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่ง
และการคายน้ำ สมดุลภายในเซลล์ การทำงานของระบบต่าง ๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิต
กับสภาวะแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


รายวิชาวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ 1 (4002101)
               คำอธิบายรายวิชา
               จุดประสงค์ เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์หลักสูตร วิธีสอนวิทยาศาสตร์
แบบต่าง ๆ เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์  การเขียนแผนการสอนวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อทดสอบ การประเมินผล
การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอน


รายวิชาวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (4002102)
               คำอธิบายรายวิชา
               ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การจัดห้องปฏิบัติการ  การจัดเก็บอุปกรณ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเลือกและการสร้าง
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์  การเลือกใช้หนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติม การใช้คู่มือครู  การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (4001101)
               คำอธิบายรายวิชา

               การบูรณาการความรู้และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4001102)

               คำอธิบายรายวิชา

               การบูรณาการความรู้และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอน (1104304)
               คำอธิบายรายวิชา

               การทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา  ฝึกการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับสถานศึกษาศึกษาการจัดทำโครงงานทางวิชาการ ในสถานศึกษากระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนบางเวลา ปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการสอน การบริหารสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป