อาจารย์กนกพัชร กอประเสริฐ


 
 
 

 


                   

ระบบถาม-ตอบ  

 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Tel : 0 3426 1068 Fax : 0 3426 1068 E-mail : kanokpatch@gmail.com