อาจารย์กนกพัชร กอประเสริฐ


 
 
 

 


                   

ระบบถาม-ตอบ  

 
ตารางสอนอาจารย์
    ปีการศึกษา2558  / 1 2 3 

**Home Room : พ. 13:30-14:30 ห้อง A-6 หมู่เรียน 54/88:ธุรกิจระหว่างประเทศ(บธ.บ.4) 
                        พ. 13:30-14:30 ห้อง 724 หมู่เรียน 58/69:ธุรกิจระหว่างประเทศ(บธ.บ.4) 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
 
จ.
 
                   
อ.    3633501
, 56/97
15/6/2
     3633501
, 56/92
15/6/2
       
พ.                3633501
, 56/93
โลจิสติกส์ 404
   
พฤ.            3631501
, 58/69
15/10/1
       
 
ศ.
 
                   
 
ส.
 
                   
 
อา.
 
                   

* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม และห้องเรียน ตามลำดับ
 

ตารางสอนอาจารย์
รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา หน่วยกิต วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน สำรองที่นั่ง ลงทะเบียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค
   3633501     56/92   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)   อ.12:30-15:30 
15/6/2 
 56/92   35   33   -   - 
   3633501     56/97   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)   อ.08:30-11:30 
15/6/2 
 56/97   34   29   -   - 
   3633501     56/93   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)   พ.14:30-17:30 
โลจิสติกส์ 404 
 56/93   48   42   -   - 
   3631501     58/69   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)   พฤ.12:30-15:30 
15/10/1 
 58/69   72   72   -   - 


 

  ห้องทำงาน -
  อีเมลล์ kobkaew@npru.ac.th
  ชั่วโมงการทำงาน -
  เว็ปไซต์ -
  -