อาจารย์กนกพัชร กอประเสริฐ


 
 
 

 


                   

ระบบถาม-ตอบ  

 

งานบริการวิชาการ

  • วิทยากรโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม