อาจารย์กนกพัชร กอประเสริฐ


 
 
 

 


                   

ระบบถาม-ตอบ  

 

ผลงานวิจัย   

  • หัวหน้าโครงการวิจัย : “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกที่กล้วยไม้ไทยไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น”, 2552, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 2,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การสร้างฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลา สวยงามเพื่อการส่งออก ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)
  • ​หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • งานวิจัย: ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • งานวิจัย:แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (สกอ.)

ผลงานตีพิมพ์

  • Kanokpatch Wonginyoo, (2011). The Development of the Integrated Supply Chain Center Using
    Sufficient Economy Approach: A Case Study of betta FishVILLAGE IN NHONGPAKROENG, Mueng, Nakhon Pathom. The 4th International Comferecnce on Operation and Supply Chain Management, 43-66.