อาจารย์กนกพัชร กอประเสริฐ


 
 
 

 


                   

ระบบถาม-ตอบ  

 

ชื่อ-สกุล                    นางสาวกนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่                                                                                             

ประวัติการศึกษา         บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม

        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

                                ธุรกิจระหว่างประเทศ

                                การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

                                การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

ประสบการณ์               อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

                                 อาจารย์โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

ผลงานวิจัย                 หัวหน้าโครงการวิจัย : “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น”, 2552, การประชุมวิชาการ

                                 ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                                 หัวหน้าโครงการวิจัย : การสร้างฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออก ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

                                 หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานกอง 

                                  ทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

                                  งานวิจัย: ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย ทุน

                                 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                                  งานวิจัย:แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุน

                                 วิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (สกอ.)