ช่องทางการติดต่อ

1. ห้อง ุ621 อาคารเอ 6

2. e-mail : kikritiya@npru.ac.th mail

3. โทรศัพท์ภายใน : 034-261068