ปี 2543 การออกนอกระบบของสถาบันราชภัฎ งบประมาณของสถาบันราชภัฎนครปฐม

ปี 2550 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบางกระดี่ งบประมาณ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2550 วิเคราะห์วรรณกรรมซีไรท์

ปี 2552 หัวหน้าโครงการ”สร้างเด็กฉลาดด้วยอาหารเช้า”โครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปี 2552 หัวหน้าโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2553 หัวหน้าโครงการ นักข่าวพลเมือง

ปี 2554 หัวหน้าโครงการ การสร้างเครือข่ายทางการเมืองที่ต่อการกำหนดวาระสารทางการเมืองไทยในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทย

ปี 2554 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง รู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ปี 2554 หัวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเศรษฐกิจชุมชน  

ปี 2555 หัวหน้าโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนผ่านระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จและความเข้าใจอันดีในประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน

ปี 2555 ผู้ร่วมโครงการ โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพื้นที่ประสบอุทกภัยสวนกล้วยไม้ส่งออกเขตทวีวัฒนา ทุนสสส.

ปี 2555 หัวหน้าโครงการการสร้างเครือข่ายทางการเมืองที่มีต่อการกำหนดวาระสารทางการเมือง ไทยในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทย มหาวิ ทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ปี 2555 หัวหน้าโครงการการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อการกำหนดวาระสารทางการเมือง ไทยในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปี 2556 ผู้ร่วมโครงการ การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารต่อการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยรายการและพิพิธภัณฑ์ ในพื้นที่กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำภาคกลาง

ปี 2556 หัวหน้าโครงการ “สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปี 2557 ผู้อำนวยการโครงการ “แผนพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการจัดการองค์ความรู้ทางการเมือง” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันพระปกเกล้า  

ปี 2557 หัวหน้าโครงการ “การบริหารจัดการการสื่อสารทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)