ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค

สังกัด : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ห้องพัก : ห้อง 621 อาคารเอ 6

โทรศัพท์ภายใน : 034-261068 

E-mail : kkritiya@npru.ac.th

ประวัติการศึกษา :

           ระดับปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์)

                                                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           ระดับปริญญาโท  :  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา การหนังสือพิมพ์)

                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ระดับปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขา การสื่อสารระหว่างประเทศ)

                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องที่สนใจ : Cross Cultural Communication, News Reporting, Political Psrticipation

 

ประวัติการทำงาน :

ปี 2532-2538 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในเครือ บริษัทเนชั่นพับลิชชิ่ง กรุ๊ป

ปี 2538-2540 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

ปี 2540-2541 ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวหน้าสกุ๊ป หนังสือพิมพ์บิสสิเนสเดย์ ในเครือ บริษัทเดลินิวส์

ปี 2542-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม