รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
12972
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month127
LastMonth Last Month169
ThisYear This Year1,125
LastYear Last Year2,084
 
 

สื่อออนไลน์ด้านอื่น ๆ

1. เรือนจำกลาง (เดิม) นครปฐม "ความท้าทายการจัดการพื้นที่" 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคกลาง”
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดแค จังหวัดนครปฐม I "การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคกลาง”
4. นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยใส้แตก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จังหวัดนครปฐม 
โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคกลาง” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม