รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
7010
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month4
LastMonth Last Month249
ThisYear This Year3,006
LastYear Last Year4,004
 
 

สื่อการเรียนการสอน

รายวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำขึ้นโดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
1. การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ "บทที่ 1 มโนทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์" 
2. การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ "บทที่ 2 การกำหนดหัวข้อวิจัย"  
3. การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ "บทที่ 3 สมมติฐานการวิจัย"  
4. การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ "บทที่ 4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5. การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ "บทที่ 5 เทคนิคการรวบรวมข้อมูล
 
 
ผลงานนักศึกษา
จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
         1. ครงการปลูกป่าชายเลน ณ วัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
         2. SEED BOMBS By MICGOPRODUCTION
         3. โครงการจิตอาสา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
         4. ชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม
         5. มูลนิธิกระปุกบุญ ร่วมกับ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
         6. ศูนย์สาธิตการศึกษาประถมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
         7. สวนหลังบ้าน จังหวัดราชบุรี