รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
12973
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month128
LastMonth Last Month169
ThisYear This Year1,126
LastYear Last Year2,084
 
 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
  • การติดตามประเมินผล
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • สุขภาวะชุมชน