รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
7072
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month66
LastMonth Last Month249
ThisYear This Year3,068
LastYear Last Year4,004
 
 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
  • การติดตามประเมินผล
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • สุขภาวะชุมชน