รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
7075
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month69
LastMonth Last Month249
ThisYear This Year3,071
LastYear Last Year4,004
 
 

รางวัลผลงานวิจัย

         รางวัลวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2548). ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย: ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองจากวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544.  ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.