รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
12976
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month131
LastMonth Last Month169
ThisYear This Year1,129
LastYear Last Year2,084
 
 

รางวัลผลงานวิจัย

         รางวัลวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2548). ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย: ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองจากวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544.  ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.