รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
12974
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month129
LastMonth Last Month169
ThisYear This Year1,127
LastYear Last Year2,084
 
 

หนังสือและตำรา

         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2540). การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2540). การเขียนสร้างสรรค์ทางวารสารศาสตร์. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2557). การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์: Idea ดีๆ ไม่มีวันหมด.นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2557). เรื่องเก่าเล่าใหม่... ถึงหัวใจบางหลวง. นครปฐม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2554). ดนตรีเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนสังคม: บทเรียนจากการติดตามและประเมินผลโครงการดนตรีสร้างสุข. นครปฐม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2555). บทเรียนและประสบการณ์วิกฤติน้ำท่วมและการจัดการศูนย์พักพิง. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2556). เมืองสื่อสร้างสรรค์: ตัวชี้วัดและการนำไปใช้. นครปฐม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2558). เริ่มด้วยคน ขยายผลด้วยเครือข่าย สำเร็จได้ด้วยกลไก : สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
         เกศินี จุฑาวิจิตร. (2562). Spark U ปลุกใจเมือง: บทเรียนความสำเร็จปฏิบัติการสื่อสารสร้างสุข. นครปฐม: ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.