รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
12980
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month135
LastMonth Last Month169
ThisYear This Year1,133
LastYear Last Year2,084
 
 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

          เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2533, มกราคม-มิถุนายน). “เอดส์: แง่มุมของชีวิตและครอบครัว.”  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 5(1): 64-70.  
          เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2550). “โลกทัศน์ของนักเขียน: ภาพสะท้อนจากเรื่องสั้นยุควิกฤติเศรษฐกิจ.”  วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25(3): 53-74.  
          Kesinee Chutavichit.  (2005, December). “The fall of an angel: A social and political reflection derived from Thai short stories written during the 1997 economics crisis.”  Thammasat review, Vol. 10
          Kesinee Pratumsuwan. (2010).   “A Discourse Analysis of the “Be Confident in Thailand with Priminister Abhist” Programme Scripts for their Meaning and Truth in Political Communication.” International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Vol. 5, Issue 2), pp.163-172.
          เกศินี  ประทุมสุวรรณ. (2559, เมษายน-มิถุนายน). “เมืองสื่อสร้างสรรค์ : ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชน”  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 36(2): 55-69.  
          เกศินี จุฑาวิจิตร และสมศักดิ์ อยู่มาก. (2557).  “การขับเคลื่อนเมืองสื่อสร้างสรรค์: กรณีศึกษา บางหลวง”. วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก ฉบับรวมผลงานดีเด่นจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
          เกศินี จุฑาวิจิตร และคณะ.(2557,มกราคม-มิถุนายน).”ผู้สูงอายุและสัมพันธภาพกับครอบครัว: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมไทย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 33(1): 51-70.
          เกศินี ประทุมสุวรรณ, กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร และพีรพัฒน์ พันศิริ. (2562, กรกฎาคม-ธันวาคม), “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยกลไกประชารัฐ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม.” วารสารวิชาการแสงอีสาน, 16(2): 423-437.
          เกศินี ประทุมสุวรรณ. (2562, กรกฎาคม-ธันวาคม), “การประยุกต์ใช้แนวคิด OKRs กับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ” วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 38(2): 111-128.
          เกศินี ประทุมสุวรรณ. (2562, กรกฎาคม-ธันวาคม) “ปัจจัยความสําเร็จของการสื่อสารเพื่อควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็ก: การประเมินผลโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน.” วารสารบัณฑิตศาส์น, 17(2):
          เกศินี ประทุมสุวรรณ และคณะ. (2563, พฤษภาคม-สิงหาคม). “การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลําพญา ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.” วารสารราชพฤกษ์, 18(2):
          พีรพัฒน์ พันศิริ และเกศินี ประทุมสุวรรณ. (2563, พฤษภาคม), “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องพิธีกรรมและบททําขวัญข้าวในจังหวัดนครปฐม.” วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 5(5): 346-362.
          เนตรสุดา สงสกุล และเกศินี ประทุมสุวรรณ. (2563, กรกฎาคม), “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม.” รายงานการประชุมวิชาการรดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563, 783-784.
          ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ และเกศินี ประทุมสุวรรณ. (2563, กรกฎาคม), “การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.” รายงานการประชุมวิชาการรดับชาติ  ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563, 785-786.
            เกศินี ประทุมสุวรรณ และพีรพัฒน์ พันศิริ. (2563, ธันวาคม), “การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะระดับพื้นที่: บทเรียนจาก Node สสส. นครปฐม.” วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 28(2): 136-163.
          เกศินี ประทุมสุวรรณ และคณะ. (2564, มิถุนายน), "การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาภาคกลางตะวันตก" วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 13(1): 202-229.
          เกศินี ประทุมสุวรรณ และพีรพัฒน์ พันศิริ. (2564, กันยายน), "วิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 41(3): 88-101.
 

รายงานการวิจัย

          เกศินี จุฑาวิจิตร และคณะ. (2554).  ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรม  การอ่านของประชาชนจังหวัดนครปฐม.  รายงานการวิจัยโดยการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน.    
          เกศินี จุฑาวิจิตร และคณะ. (2555).  วิถีชีวิตของผู้สูงอายุและสัมพันธภาพกับครอบครัว:   ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม. รายงานการวิจัยโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.    
          เกศินี จุฑาวิจิตร. (2556).  เมืองสื่อสร้างสรรค์: การพัฒนาตัวชี้วัดและบทเรียนเพื่อการพัฒนา   เด็กและเยาวชน.   รายงานการวิจัยโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.    
          เกศินี ประทุมสุวรรณ, กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร และพีรพัฒน์ พันศิริ. (2562). การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยกลไกประชารัฐ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม.
          พีรพัฒน์ พันศิริ และเกศินี ประทุมสุวรรณ. (2563). มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องพิธีกรรมและบททําขวัญข้าวในจังหวัดนครปฐม.
 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

          เนตรสุดา สงสกุล และเกศินี ประทุมสุวรรณ. (2563). “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม.” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9-10 กรกฎาคม 2563.
          ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ และเกศินี ประทุมสุวรรณ. (2563). “การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9-10 กรกฎาคม 2563.