รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
7074
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month68
LastMonth Last Month249
ThisYear This Year3,070
LastYear Last Year4,004
 
 
 

       สถานที่ติดต่อ (ที่ทำงาน)

        ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
        อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
        e-mail address: kkesinee@hotmail.com 
        kkesinee@npru.ac.th
        โทร. 034 109 300