รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
12975
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month130
LastMonth Last Month169
ThisYear This Year1,128
LastYear Last Year2,084
 
 
 

       สถานที่ติดต่อ (ที่ทำงาน)

        ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
        อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
        e-mail address: kkesinee@hotmail.com 
        kkesinee@npru.ac.th
        โทร. 034 109 300