รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
12978
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month133
LastMonth Last Month169
ThisYear This Year1,131
LastYear Last Year2,084
 
 
 
 
ประวัติการศึกษา
  •  การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  •  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ)                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม​