ช่องทางการติดต่อ

1. ห้อง 501 อาคารโลจีสติกส์และการบัญชี และห้อง 205 อาคารโลจีสติกส์และการบัญชี

2. e-mail : kittipong@npru.ac.th mail

3. FB : www.facebook.com/kittipong.pooputwibul.3  mail

4. โทรศัพท์ภายใน : 034-261068 ต่อ 3651

5. TEL.0925499561