ชื่อ : นายกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์

MR.KITTIPONG  POOPUTWIBUL

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Head of  Business Computer

สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ห้องพัก : ห้อง 501 อาคารโลจีสติกส์และการบัญชี

โทรศัพท์ภายใน : 034-261068 ต่อ 3651
E-mail : kittipong@webmail.npru.ac.th

ประวัติการศึกษา :

           ระดับปริญญาตรี  : เกียรตินิยมอันดับที่ 2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) 
                                          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธุัญบุรี,2549

                                          B.Ed.(Computer Education)

           ระดับปริญญาโท  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ)
                                          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธุัญบุรี,2551

                                          M.B.A.(Management Information Systems)

 

เรื่องที่สนใจ : DataBase System,Semantic Technology,Ontology

 

ประวัติการทำงาน : 2549-2550 อาจารย์สอนระดับ ปวช.และ ปวส.  
                               วิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ(TBC)   บางเขน   กทม.

                               2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม