แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน

ชั่วโมงบรรยาย

จำนวน

ชั่วโมงปฏิบัติการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1-3

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกและแอนิเมชั่น

- ภาพกราฟิกและความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติ

- ความหมายแอนิเมชัน

- ชนิดของแอนิเมชั่น

6

6

- แนวการสอน เกณฑ์การประเมินผล

- บอกข้อกำหนดในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- แนะนำวิธีการสืบค้นความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- ทำแบบฝึกหัดและใบงาน บทที่1

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

4

บทที่ 2 ทฤษฏีสี

- ทฤษฏีสี

2

2

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- สืบค้นผ่าน Internet

- ทำแบบฝึกหัดและใบงาน บทที่2

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

5

บทที่ 3 พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash

- introduction Flash

2

2

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- ทำแบบฝึกหัดและใบงาน บทที่3

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

6

บทที่ 4 การออกแบบตัวละคร designing character

2

2

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- ฝึกปฏิบัติ

- สืบค้นผ่าน Internet

- ทำแบบฝึกหัดและใบงาน บทที่4

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

4

บทที่ 5 การสร้างฉากหลัง creating backdrop

2

2

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- ฝึกปฏิบัติ

- ทำแบบฝึกหัดและใบงาน บทที่5

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

8

สอบกลางภาค

9

บทที่ 6 การสร้างสตอรี่บอร์ด creating storyboard

2

2

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- ฝึกปฏิบัติ

- สืบค้นผ่าน Internet

- ทำแบบฝึกหัดและใบงาน บทที่6

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน

ชั่วโมงบรรยาย

จำนวน

ชั่วโมงปฏิบัติการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

10-12

บทที่ 7 การกำหนดการเคลื่อนไหว animation

6

6

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- ฝึกปฏิบัติ

- ทำแบบฝึกหัดและใบงาน บทที่7

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

13

บทที่ 8 การใส่เสียงประกอบ sound effect
และการแปลงไฟล์ conuert file

2

2

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- ฝึกปฏิบัติ

- ทำแบบฝึกหัดและใบงาน บทที่8

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

14-15

- นำเสนอผลงาน Animation

4

4

- บรรยาย ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

- นำเสนอผลงาน Animation
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

 

อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์

16

สอบปลายภาค