รายวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับงานธุรกิจ Computer Graphic and Animation for Business   

รหัสวิชา 3602601 หน่วยกิต 3(2-2-5) ภาคเรียนที่ 2/2558

หลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต            สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       คณะ  วิทยาการจัดการ

ผู้สอน  อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์  โทร 0925499561   E-mail : kittipong@npru.ac.th


คำอธิบายรายวิชา 

โปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชั่นที่ใช้ในการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ การเพิ่มแสงสี แบบลายต่างๆ ให้กับภาพการเคลื่อนไหวของภาพ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร์ 2 มิติ ในระดับพื้นฐาน การนำเสนอ ภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ เป็นต้น


จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ภาพกราฟิก

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง แอนิเมชั่น

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ทางกราฟิกและแอนิเมชั่น

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์กราฟิกและแอนิเมชั่นกับงานธุรกิจต่างๆ ได้