เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์

 

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

สื่อการเรียน

กิจกรรม

งานที่มอบหมาย

1

บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 • การจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้ม
 • ความหมายของฐานข้อมูล
 • องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
 • ข้อดีและข้อเสียของการมีฐานข้อมูล
 •  

 

 

 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • PowerPoint
 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ใบงาน
 • ทำรายงานคำศัพท์Database
 • ออกแบบฐานข้อมูลระบบงาน

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

สื่อการเรียน

กิจกรรม

งานที่มอบหมาย

1

บทที่ 1  รูปแบบของฐานข้อมูล

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
 • ความสัมพันธ์กับเอนทิตี้ตนเอง
 • รูปแบบของฐานข้อมูล
 • การเปรียบเทียบรูปแบบของฐาน     ข้อมูลทั้ง 3 ประเภท
 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • PowerPoint
 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ทำงานกลุ่ม
 • ใบงาน

 

1

บทที่ 1 สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล

 • เค้าร่างของฐานข้อมูล
 • สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล
 • ความเป็นอิสระของข้อมูล

-       ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล

 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • PowerPoint
 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ทำงานกลุ่ม
 • ใบงาน

 

2

บทที่ 2  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

-       พีชคณิตเชิงสัมพันธ์

 • คำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • ความหมายของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • คุณลักษณะในการจัดเก็บข้อมูล
 • ประเภทของคีย์
 • กฎที่เกี่ยวข้องกับคีย์ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • ประเภทของรีเลชั่น
 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • PowerPoint
 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ทำงานกลุ่ม
 • ใบงาน

 

3-4

บทที่ 3 การสร้างโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล E-R Model

 • ความคิดเกี่ยวกับ E-R Model
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
 • สัญลักษณ์ที่ใช้ใน E-R Model
 • ขั้นตอนการออกแบบ

-        ตัวอย่างการเขียน E-R Model

 

 

 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • PowerPoint
 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ทำงานกลุ่ม

-  ใบงาน

-   ทำงานกลุ่ม

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

สื่อการเรียน

กิจกรรม

งานที่มอบหมาย

5-6

บทที่ 4  รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน

 • ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของ                แอททริบิวต์ในแต่ละรีเลชั่น
 • การทำรีเลชั่นให้อยู่ Normal  Form

-    รูปแบบบรรทัดฐาน

 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • PowerPoint
 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ทำงานกลุ่ม
 • ใบงาน
 • ทำงานกลุ่ม

 

7

สอบกลางภาค

 

 

 

8-10

บทที่ 5  SQL

 

 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์

-       PowerPoint

 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ปฏิบัติ
 • ใบงาน

 

11

บทที่ 6  ควบคุมการทำงานในภาวะพร้อมกัน

 • เอกสารประกอบ
 • คอมพิวเตอร์
 •  PowerPoint
 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ปฏิบัติ
 • ใบงาน

 

 

 

12

บทที่ 7 ความคงสภาพของข้อมูล

 •  
 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์

-       PowerPoint

 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ทำงานกลุ่ม
 • ใบงาน

 

 

13

บทที่ 8  ความปลอดภัยของฐานข้อมูล

 • เอกสารประกอบ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • PowerPoint
 • ฟังบรรยาย
 • ซักถามปัญหา
 • ทำงานกลุ่ม
 • ใบงาน

 

14-15

 • นำเสนอการออกแบบระบบของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

ทบทวนเนื้อหา

 •  
 •  

 

16

สอบปลายภาค

 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ควรเน้นการดำเนินการ ดังนี้

 1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 2. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกัน (Co-Operative Learning)
 3. ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า และนำเสนอผลหน้าชั้นเรียน
 4. ผู้เรียนมีความคิด เรียนรู้  สร้างสรรค์ และวิเคราะห์ได้
 5. ผู้เรียนได้รับการฝึก และพัฒนาทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
 6. ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม

การวัดผลและการประเมินผล

มีการวัดผลด้วยการเก็บคะแนนระหว่างภาคและการสอบปลายภาค รวม 100 คะแนน ดังนี้

 

กิจกรรม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ประเมิน

สัดส่วนการประเมินผล

1

สอบกลางภาค

8

25 %

2

สอบปลายภาค

16

25 %

3

การส่งงานตามที่รับมอบหมาย

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

4

การทำงานกลุ่มที่เป็นผลงาน

ปลายภาคการศึกษา

20 %

5

การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม

การเสนอความคิดเห็น

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

6

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

รวม

100 %

 

 

 

หลักในการประเมิน

            เกรด     A                     คะแนนมากกว่าร้อยละ 80

            เกรด     B+                   คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 – 79

            เกรด     B                     คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70 – 74

            เกรด     C+                   คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 65 – 69

            เกรด     C                     คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 64

            เกรด     D+                   คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 55 – 59

            เกรด     D                     คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 54

            เกรด     E                      คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 49

 

หนังสือประกอบการเรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม

 

โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์.  (2558).  การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล.  กรุงเทพฯ  :  ซีเอ็ดยูเคชัน