รายวิชา  ระบบฐานข้อมูล  Database System    รหัสวิชา 3602801 หน่วยกิต 3(2-2-5) ภาคเรียนที่ 1/2559

หลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต            สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       คณะ  วิทยาการจัดการ

ผู้สอน  อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์  โทร 0925499561    E-mail : kittipong@npru.ac.th


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์รวบรวมและรักษาข้อมูล การสำรองและกู้คืนสารสนเทศ ภาษาสำหรับเข้าถึงข้อมูล การสืบค้นและแสดงรายงาน การจัดสถาปัตยกรรมการจัดระเบียบข้อมูล เช่น แบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย แบบสัมพันธ์ แบบฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ การทำนอร์มอลฟอร์ม การจัดทำแบบจำลองข้อมูล การรีเอนจิเนียร์ฐานข้อมูล มาตรฐานการจำลองข้อมูล การบูรณาการข้อมูล ระบบคลังข้อมูล และการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การฝึกปฏิบัติ การใช้ระบบบริหารฐานข้อมูลบนแม่ข่ายบริหารจัดการฐานข้อมูล การใช้คำสั่งสืบค้น การสร้างโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล


จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่อง  “ข้อมูล” ในรูปแบบของ  “ฐานข้อมูล”
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล
  3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการ  กระบวนการ  ในการใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบงานหรือระบบธุรกิจต่างๆ     ได้เป็นอย่างดี
  5. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและได้ทราบถึงวิวัฒนาการของการใช้ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ