ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ

Asst.Prof.Dr.Guntima Nilthongkum

Statistics Statistics
4688
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month161
LastMonth Last Month147
ThisYear This Year1,215
LastYear Last Year1,201
        

                  

ผลงานวิชาการ(ตำรา/เอกสารการสอน)

  1. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  2. การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
  3. ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
  4. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
  5. จริยธรรมสำหรับนักบริหารงานภาครัฐ 
  6. การประเมินบุคคล