ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ

Asst.Prof.Dr.Guntima Nilthongkum

Statistics Statistics
4803
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month111
LastMonth Last Month165
ThisYear This Year1,330
LastYear Last Year1,201
        

                  

ชื่อ – สกุล                           ดร.กัณฑ์ธิมา  นิลทองคำ   

ตำแหน่งปัจจุบัน                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ  8 

วุฒิการศึกษา                          1.  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  (นโยบายและการบริหารโครงการ) จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                  2.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

                      3. PG.Dip. (Interdisciplinary Studies) - Edith Cowan University

4.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                        ประวัติการทำงาน                  

-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สังกัดโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

อาจารย์พิเศษสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ วัดพุทธประทีป ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานด้านเอกสารตำรา

ตำราและเอกสารการสอนวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ,การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ ,การประเมินผลโครงการ , การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน, ระบบสารสนเทศทางการบริหาร, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จริยธรรมสำหรับนักบริหารงานภาครัฐ  การปกครองท้องถิ่นไทย และการประเมินบุคคล เป็นต้น

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ อาทิ                                     

  • < >“ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี”             

    เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำทางวัฒนธรรม ณ สถาบันอบรม CANAAN  ประเทศ เกาหลี (ทุน

    สนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม)

                    - วิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ(ทุนสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม)