อาจารย์กสมล ชนะสุข
าขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาคารโลจิสติกส์ ห้อง 503

โทร. 034-261068