ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

- ผู้ร่วมวิจัย ระบบผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดนครปฐม  ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐม ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)