ประวัติการทำงาน  

1. ปี 2546 เข้าทำงานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ /อาจารย์

2. ปี 2550 เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถึงปัจจุบัน

                ตำแหน่ง อาจารย์