นางกสมล   ชนะสุข 

MRS.KASAMON  CHANASUK

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

โทรศัพท์ 086-3137404  โทรสาร 034-261068 

e-mail address (ต้องระบุ) ple_kusuma@hotmail.com

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรีสาขา บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)วิชาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง