งานวิจัย

    - ผู้ร่วมวิจัย ระบบผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    - ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดนครปฐม ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    - ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐม ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    - ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    - ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย ทุนสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    - ผู้ร่วมวิจัย: แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

    - ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการในหมู่บ้าน ปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม(สกอ.)

    - หัวหน้าโครงการวิจัย :  การประเมินโครงสร้างต้นทุนการเพาะปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม (สกว.)