โครงการบริการวิชาการ ปี 2555

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานปรับความรู้รอรับการใช้แท็บแล็ต” เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

       - เป็นผู้ดำเนินโครงการ

       - เป็นวิทยากร

2. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Microsoft Excel  2010”

       - เป็นผู้ดำเนินโครงการ

       - เป็นวิทยากร

 

 โครงการบริการวิชาการ ปี 2556

1. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Microsoft Excel  2010”

       - เป็นผู้ดำเนินโครงการ

       - เป็นวิทยากร

2. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น  การเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร

       - เป็นวิทยากร

3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การดิษฐ์งานศิลปจากกระดาษสา

       - เป็นวิทยากร

4.  โครงการบริการวิชาการชุมชน การอบรมไอทีแก่นักเรียนผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักเรียนจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร

       - เป็นผู้ดำเนินโครงการ

       - เป็นวิทยากร

 

โครงการบริการวิชาการ ปี 2557

1. โครงการบริการวิชาการชุมชน ตามนโยบายภาครัฐบาล การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนทางการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ตำบลทุ่งขวางอย่างยั่งยืน”

       - เป็นวิทยากร

2. โครงการบริการวิชาการชุมชน ตามนโยบายภาครัฐบาล การอบรมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

- เป็นวิทยากร

3. โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อย่างยั่งยืน 

       - เป็นผู้ดำเนินโครงการ

       - เป็นวิทยากร

 

โครงการบริการวิชาการ ปี 2558

1. โครงการบริการวิชาการชุมชน “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างศักยภาพการซื้อ-ขายทางอินเตอร์เน็ต กลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม”

       - เป็นวิทยากร

2. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียนในจังหวัดนครปฐม

       - เป็นผู้ดำเนินโครงการ

       - เป็นวิทยากร

โครงการบริการวิชาการ ปี 2559 - ปัจจุบัน

- โครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักเรียนระดับประถมศึกษา ปี 2559

- โครงการแยก แลก สร้าง จากการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (Zero waste school) ปี 2560

- โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสูตร “การผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลด้วย PowerPoint” ปี 2561

- โครงการเรื่อง “การจัดทำสื่อการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย PIKTOCHART”  ณ ห้อง A 405  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  2 ปี 2562

- โครงการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้/ทักษะด้านการปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินงานควบคุมยาสูบ หน่วยงานกรมควบคุมโรค สถานที่ ณ ภูสักธารรีสอร์ทจังหวัดนครนายก ปี 2562