คำอธิบายรายวิชา 

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานธุรกิจ   พื้นฐานระบบปฏิบัติการวินโดว์  เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ  งานธุรการและฝึกปฏิบัติทักษะพิมพ์งานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ เช่นการจัดการงานเอกสารในสำนักงาน การจัดทำรายงาน การคำนวณ สรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร การนัดหมายการประชุม การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล

          Study and practice on the application in business. Basic Windows operating system Learn to use the application to business administration and practical skills to print documents. The program can be used in applications such as document management business in the office. The report summarizes the calculation for executives. The meetings Providing business information Database management system