สถานที่ทำงาน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์   034-109300 ต่อ 3086

โทรสาร     034-261-066

 อีเมล์   kanokewarn@yahoo.com