1) 1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

2) 2902741 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนา

3) 2902745 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมบริการ