อาจารย์กนกวรรณ  สุทธิพร

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.บ. (วิชาเอก ภูมิศาสตร์ วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น )
มหาวิทยาลัยศิลปากร