Statistics Statistics
36468
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month58
LastMonth Last Month458
ThisYear This Year2,626
LastYear Last Year6,243

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปี พ.ศ. 2557 งานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปี พ.ศ. 2556 บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปี พ.ศ. 2555 บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคนเก่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปี พ.ศ. 2554 งานวิจัยเรื่อง การประเมินแหล่งการเรียนรู้ภาคกลางและภาคตะวันออก ทุนวิจัยจากสภาการศึกษา

ปี พ.ศ. 2550 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์มหาวทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก