ผศ.ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Statistics Statistics
15699
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month161
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,270
LastYear Last Year2,407

1551503 ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 1 (Grammar for Communication 1)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

English word formations, language rules and forms of listening, speaking, reading and writing skills through English communicative situations