ผศ.ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Statistics Statistics
15695
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month157
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,266
LastYear Last Year2,407

1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Students)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบค้น การอ่านและการสรุปใจความสำคัญของเอกสารทางวิชาการจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำวิจัย การเขียนบทคัดย่องานวิจัยและบทความวิจัย