ผศ.ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Statistics Statistics
15692
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month154
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,263
LastYear Last Year2,407

1554803 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1 (English Teaching Methodology 1)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

Overview of English as an international language and the Common European Framework of References; various English language teaching approaches; activities and teaching environment that best facilitate English language learning in the Thai context; techniques of teaching language skills