ผศ.ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Statistics Statistics
15697
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month159
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,268
LastYear Last Year2,407

Textbooks

Worajittiphon, K. (2017). Controlled Writing. Nakhon Pathom: Nakhon Pathom Rajabhat University.

Worajittiphon, K. (2017). English Teaching Methodology 2. Nakhon Pathom: Nakhon Pathom Rajabhat University.

Articles

Worajittiphon, K. (2015). Strategies Thai EFL Learners Use to Infer the Meaning of Unknown Vocabulary in Poetry (Paper presented at DEPISA Conference at Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand)

พรพิหค  พูนใจสม, และกันต์ดนัย วรจิตติพล. (2562). การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 10 (2), 3-20.

มาละ แก้วบัวดี, สุธาพร ฉายะรถี, และกันต์ดนัย วรจิตติพล. (2562). การศึกษาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9 (1), 74-93.

อริศรา ขามคุลา, สุธาพร ฉายะรถี, และกันต์ดนัย วรจิตติพล. (2562). การใช้กลวิธีลินซ์ (LINCS) เพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9 (1), 3-22.