ผศ.ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Statistics Statistics
15698
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month160
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,269
LastYear Last Year2,407

ประวัติการศึกษา (Education Background)

ปี (Year) วุฒิ (Degree) มหาวิทยาลัย (University)

2538

1995

ศษ.บ (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1

B.Ed. (English) First class honour

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Silpakorn University

2542

1999

ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

M.Ed. (Teaching English as a Foreign Langauge)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Silpakorn University

2553 (2010) Ph.D. (Composition & TESOL)

Indiana University of Pennsylvania, USA