วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
17721
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month93
LastMonth Last Month353
ThisYear This Year3,346
LastYear Last Year3,350


ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2547-2553      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างทูน


พ.ศ. 2554-2564     อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม