วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
16374
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month172
LastMonth Last Month312
ThisYear This Year1,999
LastYear Last Year3,350

ประวัติการทำงาน

         พ.ศ.2547-2553       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างทูน

        พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม