วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
18718
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday15
ThisMonth This Month264
LastMonth Last Month231
ThisYear This Year779
LastYear Last Year3,564

รางวัล “ผู้นำเสนองานวิจัยดีมาก แบบบรรยาย กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ”

การประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  70 แห่ง
“ประทีปถิ่น ประเทืองไทย สร้างคุณค่างานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล”
วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ อาคารภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เนื่องในโอกาสวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครบรอบ 50 ปี วันที่ 12 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมประชาธิปกศักดิเดช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 

รางวัล “ผู้เขียนบทความวิจัยดีเด่น สาขาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
(THE BEST PAPER AWARD)"

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
"พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคม อาเซียน"
Research development to create the creative Thailand for stepping towards the ASEAN Community

วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 3 อาคารหอประชุม ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 

รางวัล “ผู้นำเสนองานวิจัยแบบบรรยายด้วยวาจาดีเด่น (The Best Oral Presentation)”

การประชุม "The 3rd Asian Congress in Nursing Education" Optimizing Interprofessional Education to Improve Health Care Quality 
วันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ  Royal Embarrakmo Hotel, Yogyakarta, Indonesia