วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
17717
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month89
LastMonth Last Month353
ThisYear This Year3,342
LastYear Last Year3,350

        1. โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.น้อย วันที่ 28-30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

       2. โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตตำบลวังตะกู      วันที่ 10– 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู และชุมชนวังตะกู

   3. โครงการสุขกายสบายชีวี อนามัยดี ในผู้สูงอายุ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2558 ณ วัดโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม