วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
17725
Online User Online2
Today Today13
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month97
LastMonth Last Month353
ThisYear This Year3,350
LastYear Last Year3,350

ประวัติการศึกษา
 

พ.ศ. 2565

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2553

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2547

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี 

พ.ศ. 2550

อนุมัติบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

        พ.ศ. 2554

        ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
        ศาสตร์และศิลป์การส
อนทางการพยาบาล
        
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล