วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
16377
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month175
LastMonth Last Month312
ThisYear This Year2,002
LastYear Last Year3,350

ประวัติการศึกษา
 

พ.ศ. 2547

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี 

พ.ศ. 2550

อนุมัติบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2553

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

        พ.ศ. 2554

        ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
        ศาสตร์และศิลป์การส
อนทางการพยาบาล
        
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล