วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
18609
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month155
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year670
LastYear Last Year3,564

ประวัติการศึกษา
 

พ.ศ. 2565

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2553

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2547

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี 

พ.ศ. 2550

อนุมัติบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

        พ.ศ. 2554

        ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
        ศาสตร์และศิลป์การส
อนทางการพยาบาล
        
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล