อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

E-mail :  kaewjai@webmail.npru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ajkaewjai