ภาคเรียนที่ 2/2562

  • 7203603 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและตั้งค่าคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูลปฏิบัติการ การสร้างพจนานุกรมให้ฐานข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล การจัดการตารางข้อมูล การจัดการดัชนีข้อมูล การจัดการบูรณภาพของข้อมูล การจัดการความมั่นคงของการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล การสำรองและการกู้คืนข้อมูล รวมถึงการปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ
  • 7203602 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าหัวเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ นำเสนอรายบุคคลและรายกลุ่ม

 

ภาคเรียนที่ 1/2562

  • 7204302 การวิจัยเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายของการวิจัย การจำแนกประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงร่างการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
  • 7201102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์และการคำนวณโดยใช้สถิติเบื้องต้น
  • 7204301 กฏหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนและจัดการระบบความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พื้นฐานความรู้ด้านเครือข่ายเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยในโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล การป้องกันทางกายภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมและความรับผิดชอบของนักคอมพิวเตอร์