ภาคเรียนที่ 2/2561

  • 7208302 ​ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ   

แนะนำระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ พื้นฐานระบบสารสนเทศ การแก้ปัญหาธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร ระบบสารสนเทศสำหรับความได้เปรียบเทียบเชิงกลยุทธ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร

  • 7203603 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและตั้งค่าคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูลปฏิบัติการ การสร้างพจนานุกรมให้ฐานข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล การจัดการตารางข้อมูล การจัดการดัชนีข้อมูล การจัดการบูรณภาพของข้อมูล การจัดการความมั่นคงของการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล การสำรองและการกู้คืนข้อมูล รวมถึงการปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ

  • 7203602 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าหัวเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ นำเสนอรายบุคคลและรายกลุ่ม


ภาคเรียนที่ 1/2561

  • 7202101  โครงสร้างข้อมูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสายอักขระ แถวลำดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย การเรียกซ้ำ ต้นไม้ กราฟ และการประยุกต์ใช้ การเรียง และการค้นหาข้อมูล และขั้นตอนวิธี
  • 7201102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์และการคำนวณโดยใช้สถิติเบื้องต้น