ภาคเรียนที่  2/2560

 • 7134603 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาหัวเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันหรือเป็นแนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษาด้านวิชาชีพ
 • 4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
 • 7203603 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและตั้งค่าคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูลปฏิบัติการ การสร้างพจนานุกรมให้ฐานข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล การจัดการตารางข้อมูล การจัดการดัชนีข้อมูล การจัดการบูรณภาพของข้อมูล การจัดการความมั่นคงของการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล การสำรองและการกู้คืนข้อมูล รวมถึงการปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ

ภาคเรียนที่  1/2560

 • 7103102 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับคอมพิวเตอร์ (Law and Ethics for Computing)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยที่บังคับใช้แล้วและอยู่ในกรอบการพิจารณา รวมถึงประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ร่างข้อตกลงทั่วๆไป และข้อตกลงพิเศษ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทำขึ้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ความรู้ ทักษะ ที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบของนักคอมพิวเตอร์

 • 7133810 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
  การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงโดยอิงมาตรฐานของฐานข้อมูล และความมั่นคงของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกระจาย และการรวมฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ลักษณะสำคัญของภาษาสอบถามรุ่นที่ 3 (SQL3) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสอบถามข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บแบบคลังข้อมูล OLAP เหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล เครื่องมือสำหรับการสืบค้นข้อมูล ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียและการสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
 • 7131102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
 • 7201102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์และการคำนวณโดยใช้สถิติเบื้องต้น